Socialinė atsakomybė

Atgal

Socialinė atsakomybė

AB „Achema“ atsakomybė įgyvendinama vykdant nuoseklią veiklą šiose srityse:
1. Aplinkosauga (atsargumo priemonės, atsakinga veikla ir priemonių planas, vidinė ir išorinė kontrolė, naujos technologijos).
2. Santykiai su darbuotojais (žmogaus teisių apsauga, darbo vietos kokybė, lygios galimybės).
3. Atsakinga veikla rinkoje (produkto atsakomybė, santykiai su klientais, kokybės užtikrinimas, dalyvavimas asociacijų veikloje).
4. Ryšiai su bendruomenėmis (partnerystė, bendradarbiavimas, parama).

Aplinkos apsauga

Savo veikloje AB „Achema“ naudoja pažangias priemones, geriausias prieinamas gamybos technologijas ir procesus, padedančius mažinti poveikį aplinkai, skatinti racionalų išteklių valdymą ir naudojimą, mažinti sąnaudas ir atliekas, o plėtrą planuoti atsižvelgiant į galimo poveikio aplinkai aspektus. Bendrovė skiria ypatingą dėmesį įrenginių modernizavimui, nuolat tobulina technologijas siekdama mažinti poveikį.

Darbuotojai

„Išsaugoti žmones“ – vienas svarbiausių bendrovės prioritetų, nes be jų net ir pati moderniausia įranga nebus reikalinga. Todėl būti patrauklia, geriausia darboviete regione – vienas bendrovės veiklos principų.

Bendrovėje ir jos filialuose dirba apie 17 proc. darbingo amžiaus regiono gyventojų. Įprasta tęsti tradicijas ir dirbti šeimomis. Žinios ir patirtis perduodama tiesiog dinastijomis: iš senelių – tėvams, vaikams, anūkams.

Saugumas

Saugumo darbe užtikrinimas – vienas svarbiausių bendrovės prioritetų. Darbų ir sveikatos saugai užtikrinti bendrovėje įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, ji nuolat tobulinama. Vykdomos nuolatinės avarinių situacijų treniruotės. Rūpinamasi vartotojų švietimu, kaip saugiai ir atsakingai elgtis naudojant produkciją.

Atsakomybė visuomenei

Svarbiu atsakingos veiklos prioritetu AB „Achema“ laiko savo socialinį ekonominį poveikį bei pagalbą ir ryšius su bendruomenėmis, kuriose veikia.

AB „Achema“ strateginiame plane numatyta, kad bendrovė kasdiene verslo veikla savanoriškai siekia daugiau, nei nustatyta teisės aktais socialinėje, aplinkosaugos ir skaidrumo srityse: užtikrinami socialiai jautrių grupių interesai, socialinė atskaitomybė, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, bendruomenėmis, vykdomi aplinkosaugos situaciją gerinantys projektai. 

AB „Achema“ yra neatskiriama Jonavos ir Kauno regiono bendruomenės dalis, ne tik noriai bendradarbiaujanti įgyvendinant visuomeninius kultūrinius, socialinius ar edukacinius projektus, bet dažnai juos ir inicijuojanti. Bendrovė nuo 2010 m. palaiko nuolatinį dialogą su Jonavos rajono savivaldybe, jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ ir kitomis organizacijomis. Su aktyviomis NVO surengiami 2–3 susitikimai per metus.

Drauge su šiomis interesų grupėmis bendrovė identifikuoja bendruomenės poreikius, planuoja projektus. Bendradarbiavimo sąlygas apibrėžia kasmetinis veiklos planas, kuriame numatomi visi bendri projektai ir veiklos su vietos bendruomenės organizacijomis, viešosiomis įstaigomis, vyresnio amžiaus žmonių klubu, globos namų įstaigomis.

Dėl poveikio bendruomenei AB „Achema“ nuolat bendradarbiauja su Jonavos rajono savivaldybės specialistais, dalyvauja planavimo procesuose ir darbo grupėse. Bendrovė teikia siūlymus, kaip gali prisidėti prie vietos bendruomenės sąlygų gerinimo.

Partnerystės su vietos bendruomenėmis ir rėmimas

AB „Achema“ yra didžiausia regiono rėmėja. Paramos lėšos pirmiausia nukreipiamos Jonavos regiono, kuriame veikia bendrovė, kultūros, infrastruktūros, sveikatos ir socialinės apsaugos projektams remti. Jonavos rajono organizacijoms skirta per 170 tūkst. eurų. Nuoseklus dialogas ir tęstinė partnerystės su vietos bendruomenėmis – tai bendradarbiavimas, kuriantis abipusiškai naudingą vertę. Bendrovė organizuoja ketvirtinius susitikimus su seniūnijomis ir bendruomenėmis, jų metu pristato įmonės aktualijas ir planus, diskutuoja su vietos gyventojais. 2015 m. suorganizuoti keturi susitikimai. 

Bendrovė dalyvauja savivaldybės plėtros sprendimų pasitarimuose – aktyviai prisideda prie miesto aplinkos gerinimo. Jonavos savivaldybei 2015 m. skirta per 250 tūkst. eurų (monumento miesto viešajai erdvei ir dviračių tako statybai).

Pagrindinis AB „Achema“ labdaros ir paramos fondo tikslas – padėti spręsti bendruomenės iššūkius. 2015 m. šiam fondui skirta 17,7 tūkst. eurų, iki šiol remiamos 1989 m. „Azoto“ avarijos žuvusiųjų šeimos ir nukentėjusieji. 

Ypač daug dėmesio skiriama specialių poreikių grupei – buvusiems „Achemos“ darbuotojams. Bendradarbiaujama su Chemikų veteranų klubu. 2015 m. paremtos devynios Chemikų veteranų klubo narių kelionės, drauge organizuota paroda apie Jonavą ir bendrovę, remiama veteranų choro veikla, padedama organizuoti veiklas. 

2015 m. drauge su visuomeninėmis organizacijomis parengtas ir išleistas leidinys „Taurosta“, Jonavos krašto kultūros ir istorijos pirmasis metraštis.

Siekiama, kad visų suinteresuotųjų siūlomos veiklos ir bendrovės tikslai būtų derinami. Kasmet aptariamos bendruomeninių projektų finansavimo kryptys, prioritetai. Bendradarbiavimo rezultatai nuolat viešinami bendrovės ir rajono žiniasklaidos priemonėse. Informacija pateikiama vidiniame laikraštyje, regiono spaudoje, kitose masinėse informavimo priemonėse. Bendruomenės pasiūlymai svarstomi ir, jei patvirtinamai, įtraukiami į bendrovės veiklos planus ir biudžetus. 

AB „Achema“ lėšomis Jonavos mieste prie Varnutės tvenkinių įrengti dviračių takai, suteikiantys jonaviečiams puikias sveikos gyvensenos ir sporto galimybes. AB „Achema“ remia Jonavos miesto moterų tinklinio komandą „ACHEMA“, kuri 2012 metais tapo Lietuvos čempione.
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečio proga Jonavą papuošė AB „Achema“ dovanotas paminklas iš šio krašto kilusiam XVI a. kultūros šviesuoliui, eruditui, humanistui, lietuviškos raštijos pradininkui Abraomui Kulviečiui. AB „Achema“ įteikė Jonavai unikalią dovaną – naują, EURO 4 standartus atitinkantį, ekonomišką ir itin sumažintos oro taršos autobusą, atitekusį miesto autobusų parko žinion.

Mokslas ir tyrimai 

Siekdama savo veikloje plėtoti inovacijas ir pritraukti geriausias kompetencijas, AB „Achema“ plėtoja socialinę partnerystę su mokslo institucijomis. Parengta bendradarbiavimo su mokslo institucijomis programa ir veiklų planas.

UAB koncernas „Achemos grupė“ yra KTU verslo ir mokslo slėnio „Santaka“ vienas steigėjų. AB „Achema“ technikos direktorius yra slėnio „Santaka“ valdybos narys, parengta bendradarbiavimo programa. 

Efektyvūs technologijų ir žinių mainai vyksta ir su kitomis mokslo įstaigomis, pvz.:
- Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centre periodiškai nustatomi sunkieji metalai karbamido tirpale, 
- Agrocheminių tyrimų centre atliekami bendrovės nuotekų ir požeminių vandenų tyrimai, nustatomi metalai ir naftos produktai juose, 
- A. Stulginskio universiteto Miškų institutas periodiškai atlieka AB „Achema“ ilgalaikio poveikio miškų ekosistemai tyrimus, 
- Lietuvos energetikos institutas atlieka išlakų srautų matavimus UKL agregatuose, taip pat 2015 m. atliko į amonio salietros granuliacijos bokštą tiekiamo oro srautų pasiskirstymo modeliavimą.

Vyksta nuosekli diskusija su mokslo institucijomis dėl reikalingų darbuotojų rengimo. 

Akademinei bendruomenei sudaromos sąlygos mokslo tiriamiesiems, bakalauro ir magistro darbams bei daktaro disertacijoms rengti, o bendrovei tai – pagalba tiriamajai, projektinei ir edukacinei veiklai. Pažangiausiems, motyvuotiems studentams sudaromos galimybės ateityje planuoti ir įgyvendinti turimus lūkesčius įsitraukiant į bendrovės veiklą.

Jaunimas 

AB „Achema“ globojama VšĮ „Žalioji karta“ kasmet priima po 20 gabių moksleivių. Jie trejus metus mokosi naudotis kompiuteriais, bendravimo meno, psichologijos, ekonomikos, teisės pagrindų, užsienio kalbų, sudaromos sąlygos pasiruošti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui įgyti. Mokiniai paruošiami laikyti septynis praktinius testus, organizuojamas jų laikymas.

Siekdamas populiarinti inžinerines specialybes ir atsižvelgęs į siūlymus, VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras organizavo renginį jaunimui „Robotiada“. Bendrovė tikisi, kad tai gali būti jaunų specialistų „kalvė“. Aktyviai prisidėta prie Jonavos Senamiesčio gimnazijoje vykusio moksleiviams skirto nacionalinio chemijos konkurso.

Sveikata 

Bendruomenės sveikatos būklei gerinti VšĮ Jonavos ligoninei padovanotas modernus echoskopas, kainavęs daugiau kaip 63 tūkst. eurų. „Achemos poliklinikos“ paslaugos yra prieinamos vietos bendruomenei – joje gydosi apie 40 proc. Jonavos gyventojų. 

Savanorystė ir akcijos 

AB „Achema“ puoselėja ir profesinę savanorystę projekte „Kam to reikia?!“. Organizuojami tiksliniai karjeros ugdymo renginiai.

Bendrovės darbuotojai dalyvauja tradicinėse akcijose „Darom“, „Žemės valanda“ ir donorystės akcijose. 

DAROM

2015 m. surengta 15 ekskursijų moksleiviams, iš viso apsilankė 528 moksleiviai. Taip pat pagal užklausas rengiamos ekskursijos kitoms įmonėms ir organizacijoms. Šiai veiklai organizuoti paskirtas atsakingas asmuo.

Bendradarbiaujama su Ruklos pabėgėlių priėmimo centru dėl pabėgėlių įdarbino bendrovėje, rengiamos konsultacijos. 

Narystė organizacijose Narystė nuo
Tarptautinė trąšų gamintojų asociacija (IFA) 1989
Inžinerinės ekologijos asociacija (IEA) 1995
Europos trąšų gamintojų asociacija (EFMA)  1997, komitetinė narė
„Fertilizers Europe“ (anksčiau – EFMA) 2003, tikroji narė
Chemijos pramonės įmonių asociacija (LCHPĮA) 1997

 

 

 

 

 

 
Apdovanojimai

  • 2015 m. LR ūkio ministerijos organizuojamuose verslo apdovanojimuose „Verslo diena“ AB „Achema“ laimėjo kategorijoje „Nauji pramoniniai sprendimai“ už Lietuvos konkurencingumą ir eksporto galimybes skatinantį projektą – AB „Achema“ oro skaidymo bloką.
  • UAB koncernas „Achemos grupė“ už sėkmingai įgyvendintą Oro skaidymo bloko statybos projektą AB „Achema“ skyrė 2015 m. „Metų projekto“ apdovanojimą.
  • 2015 m. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai apdovanojo AB „Achema“ už svarų indėlį bendruomenei. 
  • Žinių ekonomikos forumas pripažino AB „Achema“ pažangiausia 2015 m. tradicinės gamybos įmone.
  • AB „Achema“ nuolat dalyvauja Aplinkos ministerijos, Inžinerinės ekologijos asociacijos ir kitų institucijų rengiamame konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje“. Bendrovė pelnė apdovanojimų už aiškiai suprantamą ir išmatuojamą veiksmingą aplinkos apsaugos politiką, gamtinių išteklių efektyvų panaudojimą, gamybos agregatų modernizavimą, įdiegiant juose naują išmetamųjų dujų valymo technologiją ir kitus patobulinimus. LR aplinkos ministerijos remtame „Šalies įmonių, geriausiai dirbančių ekologijos tarnybų (ekologų) konkurse“ AB „Achema“ Laboratorinės kontrolės centras 2015 m. buvo apdovanotas kaip geriausia įmonės Ekologijos tarnyba.
  • Lietuvos pramonininkų konfederacija AB „Achema“ pripažino 2015 metų eksportuotoja didžiųjų įmonių kategorijoje.
  • Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose (NAVA), kuriuos kasmet rengia LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, AB „Achema“ pelnė garbingiausią apdovanojimą – 2015 metų socialiai atsakinga įmonė.

 

Apdovanojimai

Bendrovė taip pat aktyviai dalyvauja Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Jonavos filialo veikloje.