Privatumo politika

Atgal

Privatumo politika

AB „Achema“

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių

Priedas Nr. 16

 

PRIVATUMO POLITIKA

AB „Achema“  (toliau - Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

Duomenų valdytoja - Bendrovė, buveinės adresas Jonalaukio k. Ruklos sen. Jonavos raj., el. pašto adresas info@achema.com.

Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie -  el. pašto adresas dapkag@achemosgrupe.lt, tel. Nr. +370 612 22646.

 I.   Vykdoma duomenų tvarkymo veikla

 1.1.  Bendrovė informuoja, kad interneto svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos) [1]:

Asmens duomenys bendrovės internetiniame puslapyje nerenkami.

II.   Duomenų subjektų teisės

2.1.  Asmenys turi šias teises:
  2.1.1.   teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
  2.1.2.   teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  2.1.3.   teisę reikalauti ištrinti duomenis;
  2.1.4.   teisę apriboti duomenų tvarkymą;
  2.1.5.   teisę į duomenų perkeliamumą;
  2.1.6.   teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
  2.1.7.   teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam;
  2.1.8.   teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Bendrove patogiu būdu.
2.2.  Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.
2.3.  Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais.

 III.   Asmens duomenų saugumas

3.1.  Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 IV.   Teisių gynimo tvarka

4.1. Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

V.   Baigiamosios nuostatos

5.1.  Bendrovės svetainėje gali būti į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
5.2.   Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.achema.lt.
5.3.  Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais: el. paštas dapkag@achemosgrupe.lt, tel. +370 612 22646.

 


[1] Šiame punkte pateikiamas tvarkomų asmens duomenų (asmens duomenų kategorijų) sąrašas, nurodytas Bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.