Licencijuojama veikla

Licencijuojama veikla

Bendrovės licencijuojama veikla apima elektros energijos gamybos, tiekimo ir skirstymo, gamtinių dujų tiekimo bei šilumos tiekimo sritis.

Licencijos ir leidimai

AB „Achema" LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ SĄRAŠAS

1.1. Licencija tiekti gamtines dujas Nr. GDT - 08.
1.2. Nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencija Nr. NET - 13.
1.3. Elektros energijos skirstymo licencija Nr. ES - 4.
1.4. Šilumos tiekimo licencija Nr. 1 - ŠT.
1.5. Leidimas plėsti elektros energijos pajėgumą Nr. LP - 0010.
1.6. Leidimas plėsti elektros energijos pajėgumą Nr. LP - 0075.
1.7. Leidimas gaminti elektros energiją Nr. LG - 0064.
1.8. Leidimas gaminti elektros energiją Nr. LG - 0065.

Gamtinių dujų licencijuojama veikla

AB "Achema" neteikia techninės priežiūros paslaugų.

Ginčų sprendimo procedūros, informacija apie vartotojų teises
Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų – atsakymų sąrašas
Vartotojų skundų nagrinėjimo tvarka


Energijos vartotojų klausimynas

Europos Komisija yra parengusi bendrąjį, energijos vartotojams skirtą, klausimų - atsakymų sąrašą, kuris pateikiamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tinklapyje.

Informacija atnaujinta 2021.05.13.

Šiluminės energijos licencijuojama veikla 2021 m.

ŠILUMOS (TERMOFIKACINIO VANDENS) KAINA
2021 m. spalio mėn.  
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 7 dalies 2 punktu, Valstybinės  kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.  liepos 8 d. nutarimo Nr.O3-96 “Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos” pakeitimo”,

Šilumos (termofikacinio vandens) kaina perskaičiuojama kas mėnesį, priklausomai nuo gamtinių dujų faktinės kainos. Lentelėje nurodyti šilumos (termofikacinio vandens) kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai, galutinės šilumos kainos nuo 2021 m. spalio 1 dienos.
 
Eil. Nr. Kainos pavadinimas

Kainos EUR cnt/kWh (be PVM)

1. Šilumos (termofikacinio vandens) kainos pastovioji dalis 0,15
2. Šilumos (termofikacinio vandens) kainos kintamoji dalis 6,02
3. Galutinė vienanarė šilumos (termofikacinio vandens)  kaina už suvartotą šilumos kiekį (be PVM) 6,17

  

Išmokos valdymo organų nariams

AB „Achema“ valdymo organų nariams per 2020 m. buvo išmokėta 129696 eurų nustatyto darbo užmokesčio ir kitų su valdymo organų narių funkcijomis susijusių išmokų (priedų, priemokų, premijų prie darbo užmokesčio ir kita). AB „Achema“ valdymo organų nariams per 2020 m. išmokėta 194878 eurų tantjemų.
Informaciją apie darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas AB „Achema“ atnaujina kiekvienais metais, pasibaigus AB „Achema“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.