Įmonėje veikianti profesinė sąjunga

Atgal

Įmonėje veikianti profesinė sąjunga

AB „Achema“ darbdavio lygmeniu veikia Achemos darbuotojų profesinė sąjunga (ADPS). 2018 m. duomenimis ji jungia maždaug pusę visų darbuotojų.

Profesinė sąjunga nuolat siekia gerinti darbuotojų darbo sąlygas, derasi dėl naujų kolektyvinių sutarčių pasirašymo, tobulina kolektyvinę sutartį darbuotojų naudai, atlieka kolektyvinės sutarties ir įstatymų vykdymo kontrolę. ADPS teikia teisines konsultacijas, prireikus gina savo narius.

Istorija

Achemos darbuotojų profesinės sąjungos istorija prasidėjo nuo 1991 metų, Lietuvai atgavus nepriklausomybę bei 1990 m. lapkričio 21 d. priėmus Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymą.

Profesinė sąjunga buvo įregistruota pagal atnaujintos teisinės bazės reikalavimus, buvo patvirtinti organizacijos įstatai, atlikta registracijos procedūra.

Pagrindinis Achemos darbuotojų profesinės sąjungos tikslas – su įmonės administracija sudaryti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį. Šis siekis sėkmingai pasiektas atnaujinus sovietmečiu sukurtą kolektyvinę sutartį.

1994 m. – vienas iš sunkiausių periodų AB „Achema“ istorijoje. Dėl politinių motyvų atsirado žaliavų tiekimo sutrikimų (iš Rusijos), įmonė neteko produkcijos realizavimo rinkų Baltarusijoje, Latvijoje, Rusijoje, įmonės veikla apmirė. Šiuo sunkiu metu ryžtingų veiksmų ėmėsi darbuotojų profesinė sąjunga. Buvo surengta profesinės sąjungos narių konferencija, joje konstatuoti trys svarbūs faktai:

 • Įmonė privalo išlikti ir vykdyti veiklą.
 • Lietuvos valstybė, kuriai tuomet priklausė įmonė, nepajėgi aprūpinti žaliavomis ir surasti rinką produkcijai.
 • Įmonė turi galingą, patikimą intelektualinį potencialą ir turi būti privatizuota jos pačių darbuotojų.

Profesinei sąjungai aktyviai dalyvaujant ir atstovaujant darbuotojams privatizavimo procese, buvo įgyvendinti šie veiksmai:

 • Įmonė iš valstybinės tapo privačia, su 100 proc. lietuvišku kapitalu ir pagrindinėmis nuostatomis iš kolektyvinės sutarties, kurios įtrauktos į pirkimo-pardavimo sutartį.
 • Buvo atlikta įmonės reorganizacija, iš tuomet dirbusių 5000 darbuotojų beliko 800. Vis dėlto pagaminamos produkcijos kiekis išliko identiškas sovietmečiui.
 • Atsirado poreikis sukurti europinius santykius tarp įmonės (darbdavio) ir darbuotojų bei tai oficialiai nustatyti kolektyvinėje sutartyje. Pamatai tam padėti jau 1991 m., kuomet profesinė sąjunga pradėjo siųsti mokyti cechinių komitetų pirmininkus (apie 30 asmenų) Europos profesinių sąjungų mokymo centruose. Privatizavus įmonę, šių mokymų apimtys padidėjo ir, rengiant naują kolektyvinę sutartį, jos rengėjai jau turėjo pakankamai europinių kolektyvinių sutarčių rengimo ir taikymo patirties. 1994 m. įsteigta dar viena profesinė sąjunga – Darbininkų sąjunga ir nuspręsta įkurti dviejų profesinių sąjungų Jungtinę atstovybę. Virš 20 metų darbuotojams AB „Achema“ atstovavo dvi profesinės sąjungos
 • 2017 m. vasarą abi profesinės sąjungos susivienijo ir Achemos darbuotojų profesinė sąjunga tapo didžiausia iš 47 Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijai priklausančių organizacijų bei viena skaitlingiausių Lietuvoje.
 • ADPS sutelkė pusdevinto šimto narių iš AB „Achema“, UAB „Achempak“, UAB „Gaschema“ ir UAB „Iremas“.
 • 2017-06-23 rinkiminėje konferencijoje Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke išrinkta Birutė Daškevičienė, pirmininko pavaduotojais – Dainius Šlepetis ir Gintautas Kepežinskas.
 • 2017 m. liepos 31 d. Achemos darbuotojų profesinės sąjungos ir AB „Achema“ darbininkų sąjungos reorganizavimo sąlygos oficialiai patvirtintos bei įregistruotos LR Juridinių asmenų registre.

Achemos darbuotojų profesinės sąjungos veiklos kryptys, uždaviniai ir veiklos strategija

 1. Gerinti Achemos darbuotojų profesinės sąjungos įvaizdį, skatinti narystę organizacijoje, stiprinti žmogiškuosius išteklius.
 2. Išlaikyti bendrovėse veikiančią sistemą, kolektyvines derybas ir kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolę, partnerystės santykius su administracija ir skatinti socialinį dialogą tarp darbdavių ir darbuotojų atstovų.
 3. Derybose su darbdaviais siekti kolektyvinės sutarties nuostatų pagerinimo, atsižvelgiant į naująjį darbo kodeksą, geresnių darbo sąlygų, darbo užmokesčio didinimo, bendrovių veiklos stabilumo, investavimo, užtikrinant saugias darbuotojų darbo sąlygas.
 4. Inicijuoti naujus projektus, organizuoti mokymus, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus bei pažintinius renginius.
 5. Tęsti darbus šalies mastu Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos sudėtyje, skatinti profesinių sąjungų bendradarbiavimą UAB Koncernas „Achemos grupė“ mastu, aktyviai dalyvauti Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo ir Jonavos trišalės tarybos veikloje, skatinant trišalį socialinį dialogą su Jonavos rajono darbdaviais ir rajono taryba.
 6. Aktyviai dalyvauti priimtinose protesto ir solidarumo akcijose.

Veikla

Profesinė sąjunga glaudžiai bendradarbiauja su Šiaurės šalių pramonės profesinių sąjungų federacija ir kitų šalių profesinėmis sąjungomis.

Achemos darbuotojų profesinės sąjungos veikla:

1. Kolektyvinių sutarčių ruošimas ir pasirašymas:

 • reikalavimų kėlimas;
 • derybų organizavimas;
 • streikų organizavimas.

2. Kasdieninė veikla:

 • bendravimas su nariais;
 • skundų nagrinėjimas;
 • kolektyvinių sutarčių ir įstatymų vykdymo priežiūra;
 • naujų narių pritraukimas.

3. Švietimas:

 • informacijos skleidimas nariams apie profesinių sąjungų veiklą ir pilietinės visuomenės ugdymą;
 • seminarų, diskusijų, mokymų organizavimas;
 • narių delegavimas į tarptautinius mokymus, projektus.

4. Teisinė veikla:

 • konsultacijos darbo klausimais;
 • nediskriminavimo politikos priežiūra;
 • atstovavimas teismuose;
 • dalyvavimas darbo santykius reguliuojančių įstatymų kūrime, įgyvendinime.

5. Kita veikla:

 • bedarbystės problemų sprendimas;
 • socialinių garantijų užtikrinimas;
 • dvišalių, trišalių derybų organizavimas;
 • ekonominių ir kitų klausimų sprendimas.

Kas yra profesinė sąjunga?

Profesinės sąjungos yra savarankiškos, savanoriškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

Profesinės sąjungos Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises. Jos turi teisę parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti bei formuoti savo veiklos programą.

Profesinės sąjungos gali steigtis: profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.

Profesinė sąjunga, kaip ir bet kuri kita teisėta organizacija, jos struktūra ir veikla yra reglamentuojama tam tikrų bendrų ir specialių įstatymų. Profesinės sąjungos organizatoriui, aktyviai dirbančiam šioje srityje, būtina žinoti mažiausiai tris esminius profesinių sąjungų steigimą, statusą ir veiklą reguliuojančius teisės aktus:

 • Darbo kodeksas (nustato profesinės sąjungos teises ir pareigas darbo teisiniuose santykiuose).
 • Civilinio kodekso II knyga (bendras įstatymas, taikomas visoms organizacijoms, taip pat ir profesinėms sąjungoms).
 • LR Profesinių sąjungų įstatymas (specialus įstatymas, nustatantis specifinį profesinių sąjungų statusą palyginus su kitomis organizacijomis).

Labai svarbus profesinių sąjungų veiklai yra demokratijos ir aktyvaus dalyvavimo principas. Profesinės sąjungos nariai turi suprasti, kad profesinė sąjunga tarnauja jiems ir tik jie sprendžia, kokia yra profesinės sąjungos veiklos kryptis.

Kodėl verta būti profsąjungos nariu?

Profesinės sąjungos atstovauja profesinės sąjungos nariams santykiuose su darbdaviu, jo įgaliotu atstovu. Profesinės sąjungos gina savo narių darbo ir ekonomines socialines teises bei interesus (LR Profesinių sąjungų įstatymo 10 str.).

 • Profesinės sąjungos atstovauja savo nariams (taip pat gali būti kolektyvų atstovais), sudarydamos su darbdaviu kolektyvines ir kitokias sutartis (LR Profesinių sąjungų įstatymo 11 str.).
 • Profesinės sąjungos atstovauja savo nariams ir įstatymu nustatyta tvarka gina savo narių teises ir teisėtus interesus valstybės organuose (LR Profesinių sąjungų įstatymas 15 str.)
 • Įstatymuose, kolektyvinėje ar kitoje sutartyje numatytais atvejais negalima nutraukti darbo sutarties su profesinės sąjungos valdymo organo nariu, negavus išankstinio profesinės sąjungos, kuriai jis priklauso, sutikimo.
 • Profesinės sąjungos, gindamos savo narių teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę skelbti streiką (LR Profesinių sąjungų įstatymo 23 str.).
 • Naudojantis profesinės sąjungos pagalba galima sulygti su darbdaviu dėl didesnių darbuotojų teisių užtikrinimo negu tai numatyta įstatymuose bei darbo sutartyse. Kolektyvinę sutartį galima sudaryti tik ten, kur yra profesinė sąjunga.
 • Profesinė sąjunga tarpininkauja visais nariams aktualiais klausimais, sprendžia iškilusias problemas, derasi su darbdaviu ar jo atstovais vietoje nario.

Būdamas profesinės sąjungos nariu, jausiesi saugiau ir drąsiau

Jei bus pažeistos Tavo teisės arba nevykdoma kolektyvinė sutartis, Tavo interesams atstovaus ir juos gins profesinė sąjunga.

Prireikus visuomet gausi nemokamą teisinę konsultaciją ir būsi ginamas bei atstovaujamas prieš darbdavį teisme.

Profesinė sąjunga suteiks Tau galimybę plėsti akiratį. Tu galėsi dalyvauti profesinės sąjungos organizuojamuose mokymuose, kuriuose susipažinsi su Lietuvos darbo santykius ir darbo apmokėjimą reguliuojančiais teisės aktais, kolektyvinės sutarties ruošimo ir kontrolės metodika, profesinių sąjungų narių teisėmis, garantijomis it kita.

Atmink, kad profesinės sąjungos galia priklauso nuo narių gausumo, vieningumo ir jų aktyvumo.

Kolektyvinėje sutartyje profesinė sąjunga su darbdaviu susitaria dėl:

 • Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygų;
 • Darbo apmokėjimo organizavimo sąlygų (priemokų, kompensacijų ir kitų išmokėjimų) tvarkos;
 • Darbo ir poilsio laiko, atostogų;
 • Specialybės įsigijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo sąlygų;
 • Darbo ir aplinkos sąlygų gerinimo ir saugaus darbo užtikrinimo;
 • Socialinių garantijų, paramos nelaimės atveju, papildomo sveikatinimosi;
 • Profesinės sąjungos veiklos garantijų.

Stok į profesinę sąjungą ir kartu su visais galėsi:

 • Atstovauti savo ir kitų darbuotojų interesams derybose su darbdaviu dėl geresnių nei numato įstatymai darbo ekonominių ir socialinių teisių ir garantijų.
 • Kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių ir kitų susitarimų.
 • Dalyvauti Lietuvos profesinių sąjungų judėjime, kartu priiminėti sprendimus.
 • Atstovauti savo ir kitų darbuotojų interesams vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos valdymo organuose, darbdavių organizacijose.
 • Kelti savo kvalifikaciją ne tik tiesioginėje darbo srityje.

KONTAKTAI

 

Achemos darbuotojų profesinė sąjunga

Kodas 291391240
Jonalaukio km., Ruklos sen.,
Jonavos raj. LT - 55296

AB SWEDBANK, Kauno regiono sk.,
Jonavos KAP
A/s LT47 7300 0100 0251 4614
Achemos kredito unija,
A/s LT56 5013 1000 1400 0059

Pirmininkė
Birutė Daškevičienė

Tel.: (349) 56670
Faks.: (349) 56025,
El. paštas:
b.daskeviciene@achema.com
Mob. tel.: +370 687 27635

 

Pirmininko pavaduotojas
Dainius Šlepetis

Tel.: (349) 56461
El. paštas:
d.slepetis@achema.com
Mob. tel.: +370 686 92020

 

Pirmininko pavaduotojas
Arvydas Darinskas

El.  paštas:
arvydas1972@gmail.com
Mob. tel.: +370 686 92011