Darbuotojų sauga

Darbuotojų sauga

AB „Achema“ skiria daug dėmesio darbo saugos ir sveikatos aspektams darbo vietose, darbuotojų atsakomybės didinimui. Aukščiausio lygio vadovai yra atsakingi už saugią ir sveiką darbo aplinką, o saugos kultūra suprantama kaip sudedamoji organizacijos kultūros dalis. Bendrovėje veikia Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Be to, kiekviename padalinyje (cechuose) yra darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, kurie specialiai apmokyti prižiūrėti, kaip laikomasi darbo saugos reikalavimų.

AB „Achema“ yra įdiegta darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema ISO 45001. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema nuolat tobulinama, skiriami reikiami ištekliai šiai politikai įgyvendinti. Išorinis sertifikacinis auditas atliktas 2021 m. rugpjūčio 17-18 dienomis ir gautas audito kompanijos DNV sertifikatas.

Darbo sauga bendrovėje ir jos filialuose užtikrinama ir organizuojama ne tik remiantis teisės aktais, bet ir kasmet atnaujinamu „Darbų saugos prevencinių priemonių planu“. Šiame plane nurodytos veiklos sritys, įvardyti rizikos veiksniai, darbų saugos priemonių tikslai, atsakingi asmenys ir priemonių įvykdymo terminai bei kontroliuojantys organai.

Visi bendrovės darbuotojai dalyvauja Darbų saugos ir sveikatos (DSS) mokymo programoje, ją išklauso, visiems yra paskirtos asmeninės saugos priemonės. Kiekvienais metais vykdoma intensyvi DSS prevencinė programa, kurią sudaro mokymai, įgūdžių įgijimas ir tobulinimas, tikrinimas ir kontrolė. Bendrovėje nuo 2016 veikia darbuotojų pasiūlymų saugos ir sveikatos klausimais sistema. Kiekvienas darbuotojas gali siūlyti patobulinimus saugos ir sveikatos klausimais. Šios sistemos pagrindu jau įgyvendinta daugiau nei 500 saugos ir sveikatos gerinimo priemonių.

Per 2021 m. bendrovėje buvo vykdomos dviejų tipų treniruotės: su spec. tarnybomis ir be jų. Su spec. tarnybomis, dalyvaujant gelbėtojams ir greitosios medicinos pagalbos specialistams, įvyko 10 treniruočių. Be spec. tarnybų treniruotės vyko 16 kartų 11-oje padalinių. Iš viso surengtos 176 pratybos, kuriose buvo treniruojamasi veikti pagal padalinių avarijų likvidavimo planus.

Kiekvienais metais vykdomos vadinamosios „stalo“ arba funkcinės pratybos, dalyvaujant civilinės saugos sistemos subjektams, turintiems reaguoti į numatytą pratybų situaciją. „Stalo“ pratybos, kuriose dalyvauja ne tik savivaldybės ar savivaldybei pavaldžių institucijų atstovai bet ir spec. tarnybų atstovai, pastarąjį kartą buvo surengtos 2021 metais gruodžio mėn. Ir „stalo“ pratybų, ir funkcinių pratybų metu išbandoma konkreti situacija vadovaujantis AB „Achema“ avarijų likvidavimo plane vienu iš scenarijų.

Siekiant užtikrinti medicininę pagalbą 24 valandas per parą, bendrovės teritorijoje veikia „Achemos poliklinikos“ med. punktas, užtikrinantis būtinąją medicinos pagalbą bet kuriuo paros metu.

Darbdavys, rūpindamasis darbuotojų sveikata, pagal patvirtintus grafikus atlieka oro užterštumo, triukšmo, vibracijos, temperatūros ir kitus matavimus, o padalinio vadovai supažindina darbuotojus su rezultatais. Užfiksavus nukrypimus, imamasi atitinkamų korekcinių veiksmų.

Ypatingas dėmesys bendrovėje skiriamas prevencijai siekiant užkirsti kelią Covid-19 ligai plisti. Patvirtinti vidaus dokumentai įpareigojantys bendrovės darbuotojus bei kitus asmenis laikytis visų prevencinių veiksmų galinčių sumažinti riziką užsikrėsti Koronaviruso infekcija. Siekiant užtikrinti minimalų fizinį kontaktą tarp darbuotojų, posėdžiai ar susirinkimai organizuojami MS Teams programoje nuotoliniu būdu. Praėjimuose į bendrovės teritoriją termovizorių pagalba matuojama darbuotojų ir kitų asmenų kūno temperatūra bei laikomasi daugelio kitų prevencinių veiksmų.