Darbuotojų sauga

Darbuotojų sauga

AB „Achema“ skiria daug dėmesio darbo saugos ir  sveikatos aspektams darbo vietose, darbuotojų  atsakomybės didinimui. Aukščiausio lygio vadovai yra  atsakingi už saugią ir sveiką darbo aplinką, o saugos kultūra  suprantama kaip sudedamoji organizacijos kultūros  dalis. Bendrovėje veikia Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Be to, kiekviename padalinyje (cechuose) yra darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, kurie specialiai apmokyti prižiūrėti, kaip laikomasi darbo saugos reikalavimų.

AB „Achema“ yra įdiegta darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema ISO 45001. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema nuolat tobulinama, skiriami reikiami ištekliai šiai politikai įgyvendinti. Išorinis sertifikacinis auditas atliktas 2021 m. rugpjūčio 17 -18 dienomis.

Darbo sauga bendrovėje ir jos filialuose užtikrinama ir organizuojama ne tik remiantis teisės aktais, bet ir kasmet atnaujinamu „Darbų saugos prevencinių priemonių planu“. Šiame plane nurodytos veiklos sritys, įvardyti rizikos veiksniai, darbų saugos priemonių tikslai, atsakingi asmenys ir priemonių įvykdymo terminai bei kontroliuojantys organai.

Visi bendrovės darbuotojai dalyvauja Darbų saugos ir sveikatos (DSS) mokymo programoje, ją išklauso, visiems yra paskirtos asmeninės saugos priemonės.

Kiekvienais metais vykdoma intensyvi DSS prevencinė programa, kurią sudaro mokymai, įgūdžių įgijimas ir tobulinimas, tikrinimas ir kontrolė. 

Per 2020 m. bendrovėje buvo vykdomos dviejų tipų treniruotės: su spec. tarnybomis ir be jų. Su spec. tarnybomis, dalyvaujant gelbėtojams ir greitosios medicinos pagalbos specialistams, įvyko 10 treniruočių.

Be spec. tarnybų treniruotės vyko 16 kartų 11-oje padalinių. Iš viso surengtos 176 pratybos, kuriose buvo treniruojamasi veikti pagal padalinių avarijų likvidavimo planus.

Kiekvienais metais vykdomos vadinamosios „stalo“ arba funkcinės pratybos, dalyvaujant savivaldybės atstovams. „Stalo“ pratybos, kuriose dalyvauja ne tik savivaldybės atstovai, bet ir savivaldybei pavaldžios spec. tarnybos, pastarąjį kartą buvo surengtos 2019 metais spalio mėn. Ir „stalo“ pratybų, ir funkcinių pratybų metu išbandoma konkreti situacija iš AB „Achema“ avarijų likvidavimo plano. Šių metų vasario 27 d. bendrovėje vyko mokomosios pratybos „Amoniakas-2020“. Jų metu buvo patikrinta Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgų pasirengimas likviduoti galimą cheminį įvykį, patikrinta sąveika su bendrovės darbuotojais, specialiosiomis tarnybomis, civilinės saugos sistemos pajėgomis, Jonavos savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centru.

Siekiant užtikrinti medicininę pagalbą 24 valandas per parą, bendrovės teritorijoje veikia „Achemos poliklinikos“ med. punktas, užtikrinantis būtinąją medicinos pagalbą bet kuriuo paros metu.

Darbdavys, rūpindamasis darbuotojų sveikata, pagal patvirtintus grafikus atlieka oro užterštumo, triukšmo, vibracijos, temperatūros ir kitus matavimus, o padalinio vadovai supažindina darbuotojus su rezultatais. Užfiksavus nukrypimų, imamasi atitinkamų korekcinių veiksmų.