Aplinkosauga

Aplinkosauga

Aplinkos apsaugos politika

AB „Achema“ užtikrinama trąšų gamybos priežiūra visais gamybos etapais, viso produkto raidos ciklo metu. Kasdienėje veikloje bendrovė siekia efektyviai naudoti gamtos išteklius, mažinti gamybos poveikį žmonėms ir aplinkai – gamyboje diegti modernias, efektyvias ir saugias technologijas, mažinti taršą, diegti aplinkai draugiškas technologijas, trąšų ir chemijos produktų gamybą grįsti darnaus vystymosi principais.

„Švari aplinka reikalinga mums ir ateities kartoms“– esminis bendrovės aplinkos apsaugos politikos teiginys.

 


Aplinkosaugos vadyba

AB „Achema“ aplinkosaugos srityje nuosekliai vadovaujasi tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, ES ir nacionaliniais aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų reikalavimais. 2000 m. įmonėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto reikalavimus. Numatytu periodiškumu atliekamai Aplinkosaugos vadybos sistemos (AAVS) vidaus ir išoriniai auditai. Kompanijos „DNV GL“ ISO 14001 sertifikato galiojimas pratęstas iki 2021 metų.
 
 

 

Bendrovėje įdiegta Europos trąšų gamintojų asociacijos produkto valdymo sistema, užtikrinanti trąšų gamybos priežiūrą visais gamybos etapais ir atsakomybę už produkciją sveikatos, saugos ir aplinkosaugos aspektais viso raidos ciklo metu: nuo žaliavų iki efektyvaus naudojimo.

Prevencija

AB „Achema“ nuolat stebi ir vertina savo veiklą, galinčią turėti įtakos aplinkai. AB „Achema“, gaminančios cheminius produktus, ekologinės situacijos patikimumas ir kontrolė – tai svarbiausi įmonės prioritetai aplinkos apsaugos srityje. Vienas svarbiausių bendrovės veiklos tikslų – aplinkos būklės gerinimas, gamybos procese susidarančių atliekų tvarkymas, taršos prevencijos priemonių taikymas, siekiant sumažinti įmonės poveikį aplinkai.

Kasmet patvirtinama ir vykdoma aplinkos apsaugos vadybos programa, kurioje numatomos aplinkosauginės priemonės, skirtos mažinti aplinkai daromą poveikį, ir skiriamos lėšos joms įgyvendinti.

 

Aplinkos kokybės stebėsena

AB „Achema“ vykdo aplinkos monitoringo programą. Vykdoma poveikio aplinkos orui, paviršiniam (Neries upės) vandeniui ir teritorijos bei vandenvietės poveikio požeminiam vandeniu stebėsena. Atliekant Išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringą, kontroliuojami iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetami ir su nuotekomis į Neries upę išleidžiami teršalų kiekiai.

Aplinkos oro matavimo vietos

AB „Achema“ technologinėms reikmėms naudojamas Neries upės vanduo. Bendrovė geriamuoju vandeniu apsirūpina iš AB „Achema“ vandenvietės, iš kurios naudotis gėlo vandens ištekliais turi Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą. Paviršinės (lietaus) ir pramonėje susidarančios nevalytinos nuotekos surenkamos bendragamykliniais nuotekų kolektoriais ir išleidžiamos į gamtinę aplinką – Neries upę.

Kiekis, m3

2021 m. lapkritis

2021 m. spalis

2021 m. rugsėjis

2021 m.
rugpjūtis

2021 m.
liepa

2021 m.
birželis
2021 m.
gegužė
Paimtas Neries upės vandens kiekis 693.000 817.820 837.278 853.450 1.018.360 1.367.060 1.390.730
Paimtas požeminio vandens iš AB "Achema" vandenvietės kiekis 5.126 5.580 5.732 7.123 8.543 7.027 6.983
Į Neries upę išleistas paviršinių (lietaus) ir pramonėje susidarančių nevalytų nuotekų kiekis 426.473 529.067 505.094 584.939 586.716 736.387 857.513

Pastabos:
AB „Achema“ poveikio aplinkos orui monitoringo vietos ir matavimų dažnumas yra numatytas AB „Achema“ Aplinkos monitoringo programos „Poveikio oro kokybei monitoringo plane. AB „Achema“ Aplinkos monotoringo programa“  2019-08-20 suderinta su Aplinkos Apsaugos Agentūra.
Vadovaujantis AB „Achema“ Aplinkos monitoringo programos „Poveikio oro kokybei monitoringo plane“ numatytu periodiškumu mėginiai cheminių medžiagų koncentracijai nustatyti imami 1 kartą per mėnesį.
Mėginiai imami už įmonės teritorijos ribos, ne mažiau kaip 3 taškuose, išdėstytuose skirtingais atstumais pavėjinėje kryptyje, ir viename taške - priešvėjinėje pusėje. Matavimų trukmė - 30 min.

Tvarumas

Dalyvavimas visuomenėse iniciatyvose

Kadangi įmonės veikla glaudžiai susijusi su vandens apsauga ir kokybe, AB „Achema“ aktyviai dalyvauja edukaciniame projekte „Būk atsakingas – saugok Baltijos jūrą“. Remiantis šiuo projektu, Lietuvos ūkininkai mokomi patikimai ir atsakingai naudoti trąšas, jie supažindinami su Baltijos jūros apsaugos problemomis, kitais dalykais, kuriuos naudinga žinoti užtikrinant tvarumą. Projektas „Būk atsakingas – saugok Baltijos jūrą“ įgyvendinamas remiant 2010 m. vasario 10 d. Helsinkyje vykusio Baltijos jūros šalių aukščiausio lygio susitikimo (angl. Baltic Sea Action Summit) individualias įmonių ir piliečių iniciatyvas (šiuo metu visose Baltijos jūros baseino šalyse vykdomos 159 iniciatyvos ir jų skaičius nuolat didėja).

Bendrovė organizuoja nuolatinius susitikimus su seniūnijomis ir bendruomene. Juose pateikiama informacija apie aplinkosaugos stebėsenos duomenis, dalyvauja įmonės vadovybė, aplinkosaugos specialistai.

Siekdama atkreipti dėmesį į aplinkos priežiūros ir puoselėjimo kultūrą, AB „Achema“ drauge su grupės įmonėmis visuose šalies regionuose kasmet jungiasi prie visuotinės aplinkos tvarkymo iniciatyvos „Darom“.

AB "Achema" aplinkos monitoringo ataskaitos