2016

13 Sau. „Achemos“ aplinkosaugos tarnyba pelnė apdovanojimą už aplinkosaugą


„Achemos“ aplinkosaugos tarnyba pelnė apdovanojimą už aplinkosaugą

Sausio 12 d. Lietuvos pramoninkų konfederacijoje buvo išdalinti apdovanojimai 2015 me­tais ge­riau­siai dir­bu­sioms įmo­nių eko­lo­gi­nėms tar­ny­boms ir pro­fe­sio­na­liau­siems eko­lo­gams. 

Pa­sak „Ša­lies įmo­nių ge­riau­siai dir­ban­čių eko­lo­gi­jos tar­ny­bų (eko­lo­gų) kon­kur­są" or­ga­ni­za­vu­sios VšĮ „Grun­to va­ly­mo tech­no­lo­gi­jos" di­rek­to­riaus Ra­po­lo Liu­ži­no, kon­kur­so lai­mė­to­jai bu­vo ren­ka­mi iš 93 įmo­nių, pa­tei­ku­sių sa­vo ap­lin­ko­sau­gi­nės veik­los at­skai­tas. Kon­kur­so da­ly­vės, be ki­ta ko, tu­rė­jo pa­teik­ti kon­tro­liuo­jan­čių­jų ins­ti­tu­ci­jų su­ra­šy­tų pa­ti­kri­ni­mo ak­tų ko­pi­jas. Vi­so­se kon­kur­se da­ly­vau­jan­čio­se įmo­nė­se tu­rė­jo bū­ti įdieg­tos aukš­čiau­sių stan­dar­tų ser­ti­fi­kuo­tos ap­lin­kos va­dy­bos sis­te­mos.

Įmo­nės ge­riau­sios eko­lo­gi­jos tar­ny­bos ar pa­da­li­nio no­mi­na­ci­jos lau­rus šį kar­tą nu­sky­nė kon­cer­nui „A­che­mos gru­pė" pri­klau­san­čios azo­ti­nių trąšų ir ki­tų che­mi­jos pro­duk­tų ga­myk­los AB „A­che­ma", La­bo­ra­to­ri­nės kon­tro­lės cen­tras. Ki­tus šios no­mi­na­ci­jos pri­zus pel­nė UAB „Šiau­lių van­de­nys" bei at­lie­kų rū­šia­vi­mo UAB „E­co­ser­vi­ce" eko­lo­gi­jos tar­ny­bos.

Ge­riau­siu įmo­nės eko­lo­gi­jos spe­cia­lis­tu kon­kur­so ko­mi­si­jos bu­vo pri­pa­žin­tas VšĮ Ap­lin­kos va­dy­bos ir au­di­to ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kons­tan­ti­nas Il­ja­se­vi­čius. Ki­tus pri­zus pel­nė UAB „AR­VI cu­krus" ap­lin­kos ap­sau­gos in­ži­ne­ri­jos pro­jek­tų va­do­vas Gied­rius Šle­kys ir UAB „Au­gust ir Ko" kon­sul­tan­tas Au­gus­tas Fi­lio­nis.

Ge­riau­sia Lie­tu­vo­je pripažintos AB „Achema" eko­lo­gi­jos tar­ny­bos va­do­vas Ma­rius Braz­laus­kas tei­gė, kad Jo­na­vos ga­myk­los la­bo­ra­to­ri­jo­je dar­buo­ja­si 13 žmo­nių. „Šie­met bu­vo­me ge­rai įver­tin­ti, o pri­zas įpa­rei­go­ja ne­sus­to­ti", - sa­kė M. Braz­laus­kas.


Kitos naujienos