Darbuotojų sauga

Darbuotojų sauga

AB „Achema“ skiria daug dėmesio darbo saugos ir sveikatos aspektams darbo vietose, darbuotojų atsakomybės didinimui. Aukščiausio lygio vadovai yra atsakingi už saugią ir sveiką darbo aplinką, o saugos kultūra suprantama kaip sudedamoji organizacijos kultūros dalis. Bendrovėje veikia Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Be to, kiekviename padalinyje (cechuose) yra darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, kurie specialiai apmokyti prižiūrėti, kaip laikomasi darbo saugos reikalavimų.

AB „Achema“ yra įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema BS OHSAS 18001. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema nuolat tobulinama, skiriami reikiami ištekliai šiai politikai įgyvendinti. Išorinis auditas atliktas 2018 m. liepos 23-27 d., kurio metu neatitikčių ir pastabų nebuvo fiksuota. Bendrovėje veikianti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema visiškai atitinka standarto BS OHSAS 18001 reikalavimus.

Darbo sauga bendrovėje ir jos filialuose užtikrinama ir organizuojama ne tik remiantis teisės aktais, bet ir kasmet atnaujinamu „Darbų saugos prevencinių priemonių planu“. Šiame plane nurodytos veiklos sritys, įvardyti rizikos veiksniai, darbų saugos priemonių tikslai, atsakingi asmenys ir priemonių įvykdymo terminai bei kontroliuojantys organai.

Bendrovėje 2016 m. parengta „Fertilizers Europe“ produkto valdymo (angl. Product Stewardship) trąšų standarto ataskaita, kurioje nustatytos svarbiausios rizikos ir pavojai darbuotojų sveikatai bei saugai, vykdant gamybą. 

Visi bendrovės darbuotojai dalyvauja Darbų saugos ir sveikatos (DSS) mokymo programoje, ją išklauso, visiems yra paskirtos asmeninės saugos priemonės Kiekvienais metais vykdoma intensyvi DSS prevencinė programa, kurią sudaro mokymai, įgūdžių įgijimas ir tobulinimas, tikrinimas ir kontrolė.

Per 2018 m. bendrovėje buvo vykdomos dviejų tipų treniruotės: su spec. tarnybomis ir be jų. Su spec. tarnybomis, dalyvaujant gelbėtojams ir greitosios medicinos pagalbos specialistams, įvyko 12 treniruočių. Be spec. tarnybų treniruotės vyko 16 kartų 11-oje padalinių. Iš viso surengtos 176 pratybos, kuriose buvo treniruojamasi veikti pagal padalinių avarijų likvidavimo planus.

Kiekvienais metais vykdomos vadinamosios „stalo“ arba funkcinės pratybos, dalyvaujant savivaldybės atstovams. Funkcinės pratybos, kuriose dalyvauja ne tik savivaldybės atstovai, bet ir savivaldybei pavaldžios spec. tarnybos, pastarąjį kartą buvo surengtos 2018 metais gegužės mėn. Ir „stalo“ pratybų, ir funkcinių pratybų metu išbandoma konkreti situacija iš AB „Achema“ avarijų likvidavimo plano.

Siekiant užtikrinti medicininę pagalbą 24 valandas per parą, bendrovės teritorijoje veikia „Achemos poliklinikos“ med. punktas, užtikrinantis būtinąją medicinos pagalbą bet kuriuo paros metu.

Darbdavys, rūpindamasis darbuotojų sveikata, pagal patvirtintus grafikus atlieka oro užterštumo, triukšmo, vibracijos, temperatūros ir kitus matavimus, o padalinio vadovai supažindina darbuotojus su rezultatais. Užfiksavus nukrypimų, imamasi atitinkamų korekcinių veiksmų.