Aplinkosauga

Aplinkosauga

AB „Achema“ užtikrinama trąšų gamybos priežiūra visais gamybos etapais, viso produkto raidos ciklo metu. Kasdienėje veikloje bendrovė siekia efektyviai naudoti gamtos išteklius, mažinti gamybos poveikį žmonėms ir aplinkai – gamyboje diegti modernias, efektyvias ir saugias technologijas, mažinti taršą, diegti aplinkai draugiškas technologijas, trąšų ir chemijos produktų gamybą grįsti darnaus vystymosi principais.

„Švari aplinka reikalinga mums ir ateities kartoms“ – esminis bendrovės aplinkos apsaugos politikos teiginys.

Aplinkosaugos vadyba

AB „Achema“ aplinkosaugos srityje nuosekliai vadovaujasi tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, ES ir nacionaliniais aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų reikalavimais. 2000 m. įmonėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto reikalavimus. Numatytu periodiškumu atliekamai Aplinkosaugos vadybos sistemos (AAVS) vidaus ir išoriniai auditai. 2018 m. tarptautinė kompanija „DEKRA Certification“ atliko išorinį aplinkos apsaugos vadybos sistemos auditą ir ISO 14001 sertifikato galiojimas pratęstas iki 2021 metų.

 

Bendrovėje įdiegta Europos trąšų gamintojų asociacijos produkto valdymo sistema, užtikrinanti trąšų gamybos priežiūrą visais gamybos etapais ir atsakomybę už produkciją sveikatos, saugos ir aplinkosaugos aspektais viso raidos ciklo metu: nuo žaliavų iki efektyvaus naudojimo.

Prevencija

AB „Achema“ nuolat stebi ir vertina savo veiklą, galinčią turėti įtakos aplinkai. AB „Achema“, gaminančios cheminius produktus, ekologinės situacijos patikimumas ir kontrolė – tai svarbiausi įmonės prioritetai aplinkos apsaugos srityje. Vienas svarbiausių bendrovės veiklos tikslų – aplinkos būklės gerinimas, gamybos procese susidarančių atliekų tvarkymas, taršos prevencijos priemonių taikymas, siekiant sumažinti įmonės poveikį aplinkai.

Kasmet patvirtinama ir vykdoma aplinkos apsaugos vadybos programa, kurioje numatomos aplinkosauginės priemonės, skirtos mažinti aplinkai daromą poveikį, ir skiriamos lėšos joms įgyvendinti.

 

Aplinkos kokybės stebėsena

AB „Achema“ vykdo aplinkos monitoringo programą. Vykdoma poveikio aplinkos orui stebėsena, kontroliuojant amoniako, azoto dioksido bei sieros dioksido koncentracijas už įmonės teritorijos ribų, nustatomas teršalų, išleidžiamų su paviršinėmis nuotekomis į Neries upę, poveikis upės vandeniui. Kontroliuojama iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetami ir su nuotekomis į Neries upę ir į UAB „Jonavos vandenys“ valymo įrenginius išleidžiami teršalai.

Pagrindiniai AB „Achema" į aplinkos orą išmetami teršalai 2017 metais

2017 metais į aplinkos orą išmesta 2610 tonų teršalų, t.y. 192 tonomis (7,9 %) teršalų daugiau nei 2016 metais. Taršos į orą padidėjimas susijęs su produkcijos gamybos padidėjimu. 2017 metais, lyginant su 2016 m., produkcijos pagaminta ~ 20,45 % daugiau.

BAT technologija

Dalyvavimas visuomenėse iniciatyvose

Kadangi įmonės veikla glaudžiai susijusi su vandens apsauga ir kokybe, AB „Achema“ aktyviai dalyvauja edukaciniame projekte „Būk atsakingas – saugok Baltijos jūrą“. Remiantis šiuo projektu, Lietuvos ūkininkai mokomi patikimai ir atsakingai naudoti trąšas, jie supažindinami su Baltijos jūros apsaugos problemomis, kitais dalykais, kuriuos naudinga žinoti užtikrinant tvarumą. Projektas „Būk atsakingas – saugok Baltijos jūrą“ įgyvendinamas remiant 2010 m. vasario 10 d. Helsinkyje vykusio Baltijos jūros šalių aukščiausio lygio susitikimo (angl. Baltic Sea Action Summit) individualias įmonių ir piliečių iniciatyvas (šiuo metu visose Baltijos jūros baseino šalyse vykdomos 159 iniciatyvos ir jų skaičius nuolat didėja).

Bendrovė organizuoja nuolatinius susitikimus su seniūnijomis ir bendruomene. Juose pateikiama informacija apie aplinkosaugos stebėsenos duomenis, dalyvauja įmonės vadovybė, aplinkosaugos specialistai.

Siekdama atkreipti dėmesį į aplinkos priežiūros ir puoselėjimo kultūrą, AB „Achema“ drauge su grupės įmonėmis visuose šalies regionuose kasmet jungiasi prie visuotinės aplinkos tvarkymo iniciatyvos „Darom“.