Aplinkosauga

Aplinkosauga

AB „Achema“ užtikrinama trąšų gamybos priežiūra visais gamybos etapais, viso produkto raidos ciklo metu. Kasdienėje veikloje bendrovė siekia efektyviai naudoti gamtos išteklius, mažinti gamybos poveikį žmonėms ir aplinkai – gamyboje diegti modernias, efektyvias ir saugias technologijas, mažinti taršą, diegti aplinkai draugiškas technologijas, trąšų ir chemijos produktų gamybą grįsti darnaus vystymosi principais.

„Švari aplinka reikalinga mums ir ateities kartoms“ – esminis bendrovės aplinkos apsaugos politikos teiginys.

Aplinkosaugos vadyba

AB „Achema“ aplinkosaugos srityje nuosekliai vadovaujasi tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, ES ir nacionaliniais aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų reikalavimais.

Prevencija. AB „Achema“ nuolat stebi ir vertina savo veiklą, galinčią turėti įtakos aplinkai. Kasmet patvirtinama ir vykdoma aplinkosaugos programa, kurioje numatomos aplinkosauginės priemonės, skirtos mažinti aplinkai daromą poveikį, ir skiriamos lėšos joms įgyvendinti.

AB „Achema“, gaminančios cheminius produktus, ekologinės situacijos patikimumas ir kontrolė ¬– tai svarbiausi įmonės prioritetai aplinkos apsaugos srityje. Vienas svarbiausių bendrovės veiklos tikslų – aplinkos būklės gerinimas ir taršos prevencijos priemonių taikymas, siekiant sumažinti įmonės poveikį aplinkai. Poveikio aplinkai stebėsenai bendrovėje įsteigtas atskiras padalinys – Laboratorinės kontrolės centras (LKC). 2000 m. įmonėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto reikalavimus. Numatytu periodiškumu atliekamai Aplinkosaugos vadybos sistemos (AAVS) vidaus ir išoriniai auditai.

Bendrovėje įdiegta Europos trąšų gamintojų asociacijos produkto valdymo sistema (angl. Fertilizers Europe Product Stewardship), užtikrinanti trąšų gamybos priežiūrą visais gamybos etapais ir atsakomybę už produkciją sveikatos, saugos ir aplinkosaugos aspektais viso raidos ciklo metu: nuo žaliavų iki efektyvaus naudojimo.

Bendrovėje visi aplinkosaugos reikalavimai, susiję su veikla aplinkosaugos srityje, yra įvesti į teisinių reikalavimų registrą ir perkelti į pareigines instrukcijas, reglamentus, nuostatus, procedūras ir AB „Achema“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą Nr. 2/15.

AB „Achema“ pagrindinės aplinkosaugos kryptys:
1. Mažinti aplinkos taršą (karbamido ceche planuojama įgyvendinti apytakinio vandens aušinimo ciklo taršos mažinimo priemonę; azoto rūgšties ceche planuojama priemonė leis mažinti aplinkos aro taršą NOX);
2. Pagerinti aplinkos tyrimų kokybę (skiriamas dėmesys aplinkos taršos ir jai įtaką darančios veiklos parametrus matuojantiems prietaisams atnaujinti. Naujos kartos matavimo prietaisai užtikrina matavimų tikslumą, patikimumą ir operatyvumą);
3. Mažinti avarijų ir avarinių situacijų galimybę;
4. Taupyti gamtinius ir energetinius išteklius bei žaliavas;
5. Kelti aplinkosauginę darbuotojų kvalifikaciją.

2015 m. tarptautinė kompanija „DEKRA Certification“ atliko išorinį aplinkos apsaugos vadybos sistemos auditą ir ISO14001 sertifikato galiojimas pratęstas iki 2018 metų.

2015 m. parengti daliniai reikalavimai tiekėjams dėl jų aplinkosaugos įsipareigojimų, skatinimo gamyboje naudoti antrines žaliavas ir pan. bei verslo atsakomybės. Sutartyse su tiekėjais nurodomi reikalavimai, keliami produktui, jo pakuotei, ženklinimui, saugiam transportavimui, taip pat nurodoma, kokią dokumentaciją reikia pateikti (saugos duomenų lapai, produkto kilmės sertifikatai ar kokybės pasai, pažymos apie radiacijos ištyrimą – gamtinės kilmės produktams ir pan.), pristatymo terminai ir atsakomybė, jei bus nukrypta nuo sutartyse nustatytų reikalavimų. Vykdoma rangovų atranka pagal nustatytus kriterijus.

Pirkėjams su parduodama produkcija įteikiami saugos duomenų lapai (SDL), kuriuose pateikiama išsami informacija apie parduodamos cheminės medžiagos ar preparato (parduodamo produkto) gamintoją, cheminės medžiagos sudėtį, chemines ir fizines savybes, jos pavojingumą aplinkai ir žmogaus sveikatai bei apsaugos priemones, pirmos medicininės pagalbos priemones, priešgaisrines priemones, avarijų likvidavimo priemones, cheminės medžiagos naudojimo ir laikymo reikalavimus, atliekų tvarkymo reikalavimus.

Vykdomi išoriniai ir vidiniai mokymai, integruojant aplinkosaugos ir rizikos darbe bei darbų saugos temas; per 2015 m. surengta 20 mokymų (60 valandų), juose dalyvavo 200 darbuotojų.

2015 m. bendrovėje investuota 3,68 mln. eurų aplinkos apsaugai gerinti.

1. Taršai į aplinką mažinti įgyvendintos priemonės leido 3 proc. padidinti KAN dulkių valymo efektyvumą rankoviniame filtre

2. Aplinkos taršos ir jai įtaką darančios veiklos stebėsenos sąlygoms gerinti įsigyti laboratorinės kontrolės matavimo prietaisai, leisiantys pagerinti aplinkos tyrimų kokybę.

3. Avarijų ir incidentų rizikai mažinti skirta priemonių, leisiančių mažinti azoto rūgšties gamybos agregatų avarinių stojimų skaičių, sumažinti paviršinių (lietaus) ir gruntinių nuotekų teršimo tikimybę.

4. Gamtiniams ir energetiniams ištekliams taupyti įgyvendintos priemonės, leisiančios sumažinti garų, elektros energijos, gamtinių dujų sunaudojimą.

5. Amoniako gamybos įrenginyje rekonstruota procesinio kondensato sistema, išplėsti sintezės skyriaus oriniai aušintuvai, leisiantys sumažinti gamtinių dujų sąnaudas gaminant amoniaką.

Aplinkos kokybės stebėsena

AB „Achema“ vykdo aplinkos stebėsenos programą. Kontroliuojama daugiau kaip 30 į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų. Poveikio aplinkos orui kontrolė už įmonės teritorijos vykdoma vieną kartą per savaitę, pagal AB „Achema“ aplinkos stebėsenos 2011–2015 m. programą. Nuolat stebimas amoniako, azoto oksido, anglies monoksido, amonio nitratų, KAN dulkių, karbamido ir kitų teršalų kiekis ore.

Pagrindiniai 2015 m. išmesti teršalai

Energijos taupymas, oro tarša ir klimato kaitos priežasčių mažinimas

Dėl investicijų į gamybos įrenginių modernizaciją, technologijų tobulinimą ir valymo įrenginių rekonstrukciją, bendrovės taršos lygis pastaraisiais dešimtmečiais yra atsietas nuo gamybos augimo.

Nuo 2013 m. prasidėjus trečiajam emisijų prekybos laikotarpiui, kuris tęsis iki 2020 m., papildomai, be kurą deginančių įrenginių, į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų prekybos sistemą įtrauktos amoniako ir azoto rūgšties gamybos metu išsiskiriančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, t. y. CO2 ir N2O, yra apmokestinamos apyvartiniais taršos leidimais (ATL).

Dabartinė ES klimato kaitos politika daro didelį poveikį AB „Achema“. Nuolat griežtėjant aplinkosauginiams reikalavimams, siekiama ATL deficitą sumažinti, diegiant aplinkosaugines technologijas.

Bendrovė nuolat skaičiuoja ir matuoja šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Tarša į orą

Vandens apsauga

Nuotekų, išleidžiamų į Neries upę, poveikiui nustatyti ne rečiau kaip kartą per mėnesį imami upės vandens mėginiai 500 metrų prieš nuotekų išleistuvą ir 500 m po išleistuvo. Kontroliuojama visa grupė parametrų. Lentelėje pateikti 2015 m. matavimų duomenys.

Nootekų matavimai

Be to, atliekama gamybinių ir buitinių nuotekų kontrolė, vykdoma gruntinių vandenų stebėsena.

Atliekų tvarkymas 

Bendrovės padaliniuose pastatytos specialios šiukšliadėžės buitinėms atliekoms rūšiuoti, taip pat specialūs konteineriai, skirti nebenaudojamai smulkiai elektros ir elektroninei įrangai bei baterijoms išmesti. Gamybinėje veikloje susidarančioms atliekoms saugiai tvarkyti ir utilizuoti sudaromos sutartys su specializuotomis įmonėmis. Atliekos tvarkomos ir šalinamos pagal sudarytas sutartis su: UAB „Jonavos paslaugos“, UAB „Skaistuva“ , UAB „Žalvaris“, UAB „EMP recycling“ ir kt.

Įmonės padaliniuose yra paskirti darbuotojai, atsakingi už padaliniuose susidarančių atliekų rūšiavimą, pakavimą ir ženklinimą, duomenų atliekų apskaitai pateikimą, tinkamą atliekų laikymo vietų priežiūrą. Kartą per penkerius metus pagal UAB „Achemos“ mokymo centro parengtą atliekų tvarkymo programą šie darbuotojai dalyvauja mokymuose ir gauna mokymo kursų baigimo pažymėjimus.

Dalyvavimas visuomenėse iniciatyvose

Kadangi įmonės veikla glaudžiai susijusi su vandens apsauga ir kokybe, AB „Achema“ aktyviai dalyvauja edukaciniame projekte „Būk atsakingas – saugok Baltijos jūrą“. Remiantis šiuo projektu, Lietuvos ūkininkai mokomi patikimai ir atsakingai naudoti trąšas, jie supažindinami su Baltijos jūros apsaugos problemomis, kitais dalykais, kuriuos naudinga žinoti užtikrinant tvarumą. Projektas „Būk atsakingas – saugok Baltijos jūrą“ įgyvendinamas remiant 2010 m. vasario 10 d. Helsinkyje vykusio Baltijos jūros šalių aukščiausio lygio susitikimo (angl. Baltic Sea Action Summit) individualias įmonių ir piliečių iniciatyvas (šiuo metu visose Baltijos jūros baseino šalyse vykdomos 159 iniciatyvos ir jų skaičius nuolat didėja).

Bendrovė organizuoja nuolatinius susitikimus su seniūnijomis ir bendruomene. Juose pateikiama informacija apie aplinkosaugos stebėsenos duomenis, dalyvauja įmonės vadovybė, aplinkosaugos specialistai.

Siekdama atkreipti dėmesį į aplinkos priežiūros ir puoselėjimo kultūrą, AB „Achema“ drauge su grupės įmonėmis visuose šalies regionuose kasmet jungiasi prie visuotinės aplinkos tvarkymo iniciatyvos „Darom“.